Zásady zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů a jejich ochraně. Tento dokument může být aktualizován, každý souhlas nese informaci o verzi tohoto dokumentu.

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů. Po přihlášení do naší aplikace, získáte konkrétní přehled, jaké údaje o Vás evidujeme. Obecné informaco o evidovaných osobních údajích nalezneto v tomto dokumentu viz Zpracovávané osobní údaje. Tyto údaje může mazat, měnit a případně kdykoli můžete odebrat souhlas se zpracováním osobních údajů, kdy jsou tyto údaje smazány. Dále v přehledu o evidenci vašich osobních údajů, zjistíte, kdo Vaše os. údaje spravuje. Více v odstavci Správce osobních údajů.

Hesla, která si definuje uživatel při první přihlášení (a může ho kdykoli změnit), jsou uložena tak, že je nelze zpětně rekonstuovat. Pouze se ukládá tzv. otisk, díky kterému se při přihlášení ověří pravost hesla, ale heslo není známo ani databázi.

Zpracování osobních údajů zabezpečujeme standardními postupy a technologiemi. Zpracováváním osobních údajů pravidelně kontrolujeme a vyhodnocujeme, případně aktualizujeme zabezpečení, pokud nalezneme slabá místa.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů může být jeden ze subjektů uvedených v následující tabulce. Kdo je správce Vašich osobních dat určuje poslední dokument nabídka resp. objednávka. Důvodem je formát portálu thermowhite.cz, kdy tento zastřešuje subjekty realizující služby v rámci ČR. Jakmile je nabídkou, či objednávku přiřazen subjekt, stává se i správcem Vašich osobních údajů. Pokud byl původním správcem os. údajů v rámci aplikace thermowhite.cz, jiný subjekt, jsou mu Vaše os. údaje odebrány a předány aktuálnímu správci. V tabulce uvedení správci přijali závazně shodné postupy pro zpracování osobních údajů. Souhlas udělujete všem subjektům uvedeným v tabulce, přestože správcem je vždy jeden z nich.

Správci osobních údajů v rámci služeb portálu thermowhite.cz
ThermoWhite CZ s.r.o. (IČ: 07616601)
U háječku 374
252 16 Nučice
office@thermowhite.cz
ThermoWhite Moravia s.r.o. (IČ: 07496516)
Havlíčkova 5633/18, CZ-586 01 Jihlava
slota@thermowhite.cz
Thermowhite Silesia Sp.z o.o. (IČ: 0000752119)
Thermowhite Silesia Sp.z o.o. Niepodległości 102 44-190 Knurów. POLEN.
biuro@thermowhite.info
BAUCOMP s.r.o. (IČ: 27652343)
Novákových 970/41, Libeň, Praha 8, CZ-180 00
a.major@seznam.cz
BAUMIT, spol. s r.o. (IČ: 48038296)
Průmyslová 1841, Brandýs nad Labem, CZ-250 01
info@baumit.cz

Zpracovávané osobní údaje

Kategorie osobních údajů Účel Zákonnost Doba zpracování
Identifikační údaje klienta
(jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ a příp. další)
 • Uzavření smlouvy
 • Plnění smlouvy a poskytování služeb
 • Objednávky
 • Fakturace
 • atd.
 • Nezbytné pro splnění smlouvy
 • Splnění dalších právních povinností (vedení účetnictví, atd.)
Po dobu trvání smlouvy a dále min. 3 roky
Kontaktní údaje klienta
(e-mail, telefon)
 • Běžná komunikace v rámci plnění smlouvy
 • Ověřování požadavků klienta
 • Informování v souvislosti s poskytovanými službami formou e-mailu i SMS
 • Nezbytné pro splnění smlouvy
Po dobu trvání smlouvy a dále min. 3 roky
E-mail klienta
 • E-mailů za účelem přihlášení a min.komunikace bez dalších os.údajů
 • Souhlas klienta
5 let, resp. do odvolání souhlasu
IP adresy, Naše cookies
(anonymní data)
 • Přístup uživatelů do klientské zóny
 • Funkcionalita webu –  objednávka, vyhledávání, atd.
 • Zabezpečení a ověřitelnost
 • Nezbytné pro splnění smlouvy (vč předsmluvního jednání)
 • Oprávněný zájem
Po dobu trvání smlouvy a dále min. 3 roky
Cookies statistické příp. reklamní sítě
(Anonymní data pro: Google Analytics, případně Google Adwords, Sklik, Facebook, Twitter)
 • Zpracování statistik návštěvnosti webu
 • PPC propagace
 • Oprávněný zájem
12 měsíců
Provozní protokoly
(IP adresy, webové požadavky, data prohlížeče)
 • Zajištění provozní stability a kontinuity poskytování služeb
 • Zajištění bezpečnosti služeb
 • Oprávněný zájem
6 měsíců

Příjemci dat

Máme zavedena přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec či oddělení může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat. Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme 3. stranám, s výjimkou případů, kdy nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení, zpracování a vyhodnocování provozu apod.).

V rámci zpracování dat o návštěvnosti webu a vyhodnocení naší podnikatelské činnosti využíváme tzv. cookies soubory a systémy následujících 3. stran pro zpracování sbíraných dat. Vaše data jsou přitom anonymní a předávání se týká pouze dat zjištěných měřícími kódy daných systémů. Někteří poskytovatelé přitom mohou být usazeni v 3. zemích.

 • Statistické a analytické systémy (Google Analytics)
 • Výhledově reklamní systémy (Google Adwords, Sklik, Facebook, Twitter)

Doba zpracování

Dle platné legislativy (např. zákona 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě, zákon o DPH č. 235/2004 Sb., zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. a dalších) jsme povinni uchovávat dokumenty ve stanovených lhůtách a dle zásad uchovávání údajů. Po uplynutí stanovených dob budou Vaše osobní údaje nevratně smazány a zlikvidovány.

Jakékoli osobní údaje, které zpracováváme výlučně na základě Vašeho souhlasu, budeme zpracovávat pouze do okamžiku doručení písemného odvolání Vašeho souhlasu, popř. využití některého automatizovaného nástroje na našem webu (např. odhlášení souhlasu v zákaznické sekci – vyžaduje přihlášení).

Pokud nechcete nebo nemůžete nám své údaje poskytnout

Osobní údaje, které od Vás požadujeme, nám můžete odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí je z Vaší strany nezbytné pro poskytování našich služeb, nemůžeme vám související službu poskytnout.

Provozní protokoly

Pokud navštívíte naše webové stránky, naše servery (stejně jako většina webových stránek) automaticky zaznamenávají požadavky na naše webové stránky. Tyto protokoly serverů obvykle obsahují informace o vašem webovém požadavku, IP adrese, údajích prohlížeče, jazyku prohlížeče a datu a čase požadavku. Dále mohou také obsahovat jeden či více souborů cookie, které jednoznačně identifikují váš prohlížeč. Přístup k těmto informacím mají pouze administrátoři a tato data nikdy nebudou využita k přímé identifikaci (slouží k odhalení technických problémů).

Vaše práva

Právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme

Máte právo na přístup k údajům a další související informace. Práva třetích stran však tímto nesmí být dotčena. Vaše údaje Vám předáme zásadně elektronickou formou výpisů po prokazatelném ověření Vaší totožnosti pro zachování ochrany ostatních subjektů údajů. K temto údajům máte mj. přístup v zákaznické sekci po Vašm přihlášení.

Právo na opravu

V případě, že jsou vaše údaje nesprávné, nepřesné, máte právo si vyžádat jejich opravu. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud je naše zpracování neoprávněné.

Právo na omezení zpracování

Máte právo žádat omezení zpracování Vašich údajů dle čl. 18 GDPR.

Právo na přenositelnost údajů (pouze při automatizovaném zpracování)

Máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, pokud je zpracování prováděno automatizovaně.

Právo odvolat souhlas

V případech, kdy ke zpracování vašich údajů vyžadujeme Váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po dobu, co byl tento souhlas vámi platně udělen, ani na zpracování vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (např. dodržování právních povinností nebo pro účely našich oprávněných zájmů).

Vaše ochrana

Pokud se domníváte, že jakékoli osobní údaje, které o Vás vedeme, jsou nesprávné nebo neúplné, nebo chcete uplatnit, kterékoli ze svých práv, obraťte se na nás.

Pokud se domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost.

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží:
Úřad pro ochranu osobních údajů
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111 web: https://www.uoou.cz/

Cookies

Používáním webu udělujete informativní souhlas s využitím cookies pomocí lišty v dolní části prohlížeče (podle Evropské směrnice č. 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, resp. podle její novelizace směrnicí č. 2009/136/ES, v ČR transponované zákonem č. 468/2011 Sb., který s účinností od 1. ledna 2012 novelizoval zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „ZoEK“)), nebo používáním webu. Podle směrnice jde zejména o využívání cookies (tzv. “session cookies”).

Co to jsou „cookies“?

„Cookies“ jsou malé datové soubory používané jako jedinečné identifikátory v komunikaci aplikací s Vaším webovým prohlížečem. Soubor cookie obsahuje anonymní informace. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Soubory cookies mohou být nastaveny webovými stránkami, které navštěvujete („naše cookies“), nebo mohou být nastaveny organizací, která není vlastníkem webových stránek, jež si prohlížíte („cookies třetí strany“). Například mohou být nastaveny jinými webovými stránkami, které spouštějí obsah na stránce, kterou si prohlížíte, nebo nezávislou analytickou společností. Webové stránky mohou používat reklamní sítě třetí osoby k poskytování cílené reklamy. Tyto cookies mohou mít možnost sledovat vaše prohlížení různých stránek.

Jak používáme cookies?

Soubory cookies používáme ke zlepšení vašich uživatelských zkušeností s webem tak, že webovým stránkám umožníme, aby identifikovaly Váš prohlížeč, buď po dobu trvání vaší návštěvy (za použití relačních cookies), nebo pro opakované návštěvy (za použití trvalých cookies).

Toto je užitečné např. při přihlášení, historie procházení, skrytí obchodního sdělení apod.

K čemu cookies používáme

Na našem webu používáme tyto cookies:

 • Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, zapamatování si nastavení, využívání služeb apod.
 • Statistické a diagnostické (např. Google Analytics) – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.

Co dělat, když nechcete používat soubory cookies

Souhlas s umístěním souborů cookies je dobrovolný. Budete-li si to přát, můžete zablokovat některé nebo všechny soubory cookies nebo vymazat cookies, které již byly nastaveny. Všechny podrobnosti ohledně správy cookies a možností jejich blokování v různých typech webových prohlížečů můžete najít na stránce www.aboutcookies.org, nebo

Musíte si však uvědomit, že pokud zablokujete nebo vymažete cookies odesílané z našich webových stránek, které jsou nezbytně nutné nebo zajišťují funkčnost a výkon, může se stát, že stránky nebude možné používat.

Používáme Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen “Google”). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat). Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google (vytvořit odkaz na http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/).

Jak zakázat sledování Google Analytics

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.